Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

Správce osobních údajů

SKLOBENDL s.r.o, se sídlem Kamarytova 156, 396 01 Humpolec, IČ: 26081610, DIČ: CZ26081610, OR u KS ČB odd.C, vl. 12839 (dále jen „správce“)

Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém jste je jako subjekt správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Zdroje osobních údajů:

 • přímo od subjektů údajů (ústní předání, e-maily, telefon, kontaktní formulář na webu, vizitky)
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování:

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

Kategorie subjektů údajů:

 • zákazník správce
 • dodavatel služby a zboží
 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

Kategorie příjemců osobních údajů:

 • zpracovatel
 • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

Účel zpracování osobních údajů:

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
  • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
  • archivnictví vedené na základě zákona
  • plnění zákonných povinností ze strany správce
  • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů:

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovně a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů:

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Poučení:

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů v souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR

Jako subjekt zpracování osobních dat máte následující práva: právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenos, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě explicitně uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět.

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@sklobendl.cz